Outboard Motor Model Hesabu OMC Evinrude / Johnson 1980 - 1999 (50 kwa 85 HP)

HP 50 1980 50BECS, 50BELCS, 50ECS, 50ELCS Duka kwa Vipande 1950 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BECS, 50BELCS, 50ECS, 50ELCS https://youtu.be/5WjK-yoBqQQ
HP 50 1981 50BECI, 50BELCI Duka kwa Vipande 1981 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BECI, 50BELCI https://youtu.be/9X7kkFBkPVk
HP 50 1982 50BECN, 50BELCN Duka kwa Vipande 1982 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BECN, 50BELCN https://youtu.be/ENHMZkbs8ws
HP 50 1983 50BECT, 50BELCT, 50TELCT Duka kwa Vipande 1983 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BECT, 50BELCT, 50TELCT https://youtu.be/xVmFqdZ9Rk8
HP 50 1984 50BECR, 50BELCR, 50TELCR, 50TLCR Duka kwa Vipande 1984 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BECR, 50BELCR, 50TELCR, 50TLCR https://youtu.be/vIl-H7QAVOY
HP 50 1985 50BECO, 50BELCO, 50TELCO, 50TLCO Duka kwa Vipande 1985 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BECO, 50BELCO, 50TELCO, 50TLCO https://youtu.be/jqX0oylwdLQ
HP 50 1986 50BECD, 50BELCD, 50TELCD, 50TLCD Duka kwa Vipande 1985 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BECD, 50BELCD, 50TELCD, 50TLCD https://youtu.be/jBeIAL5ET74
HP 50 1987 50BECU, 50BELCU, 50TELCU, 50TLCU Duka kwa Vipande 1987 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BECU, 50BELCU, 50TELCU, 50TLCU https://youtu.be/OADpStEp4P4
HP 50 1988 50BECC, 50BELCC, 50TELCC, 50TLCC Duka kwa Vipande 1988 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BECC, 50BELCC, 50TELCC, 50TLCC https://youtu.be/o6Pe57QyZ-4
HP 50 1989 50BECE, 50BELCE, 50TELCE, 50TLCE Duka kwa Vipande 1989 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BECE, 50BELCE, 50TELCE, 50TLCE https://www.youtube.com/watch?v=INIOzO4eepo
HP 50 1990 50BEES, 50BELES, 50TELES, 50TLES Duka kwa Vipande 1990 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BEES, 50BELES, 50TELES, 50TLES https://youtu.be/-077zy8SVlw
HP 50 1991 50BEEI, 50BELEI, 50JEI, 50JEI, 50TLEI Duka kwa Vipande 1991 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BEEI, 50BELEI, 50JEI, 50JEI, 50TLEI https://youtu.be/VpCmu1YuxqI
HP 50 1992 50BEEN, 50BELEN, 50JEN, 50TELEN, 50TLEN Duka kwa Vipande 1992 Evinrude Johnson 50 HP MOdel 50BEEN, 50BELEN, 50JEN, 50TELEN, 50TLEN https://youtu.be/xxutyCFJRxs
HP 50 1993 50BEET, 50BELET, 50JET, 50TLET, 50TELET Duka kwa Vipande 1993 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BEET, 50BELET, 50JET, 50TLET, 50TELET https://youtu.be/0TkSWtqXsKg
HP 50 1994 50BEER, 50BELER, 50JER, 50TELER, 50TLER Duka kwa Vipande 1994 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BEER, 50BELER, 50JER, 50TELER, 50TLER https://youtu.be/c-ZCc5nFkPk
HP 50 1995 50BEEO, 50BELEO, 50DTLEO, 50ELEO, 50JEO, 50KLEO, 50TLEO, 50TTLEO Duka kwa Vipande 1995 Evinrude Johnson 50 HP Model 50BEEO, 50BELEO, 50DTLEO, 50ELEO, 50JEO, 50KLEO, 50TLEO, 50TTLEO https://youtu.be/0lIRerUXe_4
HP 50 1996 Uliopita, 50BELED, 50DTLED, 50ELED, 50JED, 50RLED, 50TLED 50TTLED Duka kwa Vipande 1996 Evinrude Johnson 50 HP Mfano 50BEED, 50BELED, 50DTLED, 50ELED, 50JED, 50RLED, 50TLED 50TTLED https://youtu.be/OGo4KY6QtlQ
HP 50 1997 50DTLEU, 50ELEU, 50ESEU, 50ESLEU, 50JEU, 50RLEU, 50TLEU, 50TTLEU Duka kwa Vipande 1997 Evinrude Johnson 50 HP Model 50DTLEU, 50ELEU, 50ESEU, 50ESLEU, 50JEU, 50RLEU, 50TLEU, 50TTLEU https://youtu.be/YU2xbLJXLbM
HP 50 1998 50DTLEC 50ESEC, 50ESLEC 50RLEC 50TLEC 50TSLEC, 50TTLEC Duka kwa Vipande 1998 Evinrude Johnson 50 HP Model 50DTLEC 50ESEC / 50ESLEC 50RLEC 50TLEC 50TSLEC, 50TTLEC https://youtu.be/hckxLPVhwMI
HP 50 1999 50EEE, 50ELEE, 50PLEE, 50RLEE Duka kwa Vipande 1999 Johnson Evinrude 50 HP Model 50EEE, 50ELEE, 50PLEE, 50RLEE https://youtu.be/EUnmUav1n1c
           
HP 55 1980 55E80, 55EL80, 55RLCS, 55074, 55075 Duka kwa Vipande 1980 Evinrude Johnson 55 HP Model 55E80, 55EL80, 55RLCS, 55074, 55075 https://youtu.be/xPiXBnQ2aNY
HP 55 1982 55RCN, 55RLCN Duka kwa Vipande 1982 Evinrude Johnson 55 HP Model 55RCN, 55RLCN https://youtu.be/P1ep56ir_HU
HP 55 1983 55RCT, 55RLCT Duka kwa Vipande 1983 Evinrude Johnson 55 HP Model 55RCT, 55RLCT https://youtu.be/OdQWkwBiy1k
HP 55 1998 55RPLEC Duka kwa Vipande    
HP 55 1999 55RPLEE Duka kwa Vipande    
           
HP 60 1980 60ECS, 60ELCS, 60TLCS Duka kwa Vipande 1980 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ECS, 60ELCS, 60TLCS https://youtu.be/0taH0H9186A
HP 60 1981 60ECI, 60ELCI, 60TLCI Duka kwa Vipande 1981 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ECI, 60ELCI, 60TLCI https://youtu.be/GXsdb6PT-zs
HP 60 1982 60ECN, 60ELCN, 60TLCN Duka kwa Vipande 1982 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ECN, 60ELCN, 60TLCN https://youtu.be/UaA96BWcDAk
HP 60 1983 60ECT, 60ELCT, 60TLCT Duka kwa Vipande 1983 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ECT, 60ELCT, 60TLCT https://youtu.be/_xiJa9AWoVs
HP 60 1984 60ECR, 60ELCR, 60TLCR Duka kwa Vipande 1984 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ECR, 60ELCR, 60TLCR https://youtu.be/ffK5VGbP3_0
HP 60 1985 60ECO, 60ELCO, 60TLCO Duka kwa Vipande 1985 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ECO, 60ELCO, 60TLCO https://youtu.be/EzL36pg8xUI
HP 60 1986 60ELCD, 60TLCD Duka kwa Vipande 1985 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELCD, 60TLCD https://youtu.be/_whDQQ7-imM
HP 60 1987 60ELCU, 60TLCU Duka kwa Vipande 1987 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELCU, 60TLCU https://youtu.be/VDn9fAn7sjo
HP 60 1988 60ELCC, 60TLCC, 60TTLCC Duka kwa Vipande 1988 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELCC, 60TLCC, 60TTLCC https://youtu.be/sKmHR6FcBpo
HP 60 1989 60ELCE, 60TLCE, 60TTLCE Duka kwa Vipande 1989 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELCE, 60TLCE, 60TTLCE https://youtu.be/mc5hvNInkVo
HP 60 1990 60ELES, 60TLES, 60TTLES Duka kwa Vipande 1990 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELES, 60TLES, 60TTLES https://youtu.be/6l4-IBvbOJc
HP 60 1991 60ELE, 60TLEI, 60TTLEI Duka kwa Vipande 1991 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELE, 60TLEI, 60TTLEI https://youtu.be/ja4xYKKmFhw
HP 60 1992 60ELEN, 60TLEN, 60TTLEN Duka kwa Vipande 1992 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELEN, 60TLEN, 60TTLEN https://youtu.be/h9LNNx6UgfE
HP 60 1993 60ELET, 60TLET, 60TTLET Duka kwa Vipande 1993 Evinrude Johnson 60 HP MOdel 60ELET, 60TLET, 60TTLET https://youtu.be/f4-Uymi2HKg
HP 60 1994 60ELER, 60TLER, 60TTLER Duka kwa Vipande 1994 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELER, 60TLER, 60TTLER https://youtu.be/GXsdb6PT-zs
HP 60 1995 60ELEO, 60TLEO, 60TTLEO Duka kwa Vipande 1995 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELEO, 60TLEO, 60TTLEO https://youtu.be/hSnGOrKdbFA
HP 60 1996 UFUMA, MFUMA, MFUMA Duka kwa Vipande 1996 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELED, 60TLED, 60TTLED https://youtu.be/P0EOnyUceDQ
HP 60 1997 60ELEU, 60TLEU, 60TTLEU Duka kwa Vipande 1997 Evinrude Johnson 60 HP Model 60ELEU, 60TLEU, 60TTLEU https://youtu.be/PxKkTdVejYU
HP 60 1998 60TLEC, 60TTLEC Duka kwa Vipande 1998 Evinrude Johnson 60 HP Model 60TLEC, 60TTLEC https://youtu.be/bikkWt1FFi0
           
HP 70 1980 70TTLEC, 70TLCS Duka kwa Vipande 1080 Evinrude Johnson 70 HP Model 70TTLEC, 70TLCS https://youtu.be/lXuCdHq8C8E
HP 70 1981 70ELCI, 70TLCI Duka kwa Vipande 1981 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELCI, 70TLCI https://youtu.be/-8RXY81KACM
HP 70 1982 70ELCN, 70TLCN Duka kwa Vipande 1982 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELCN, 70TLCN https://youtu.be/kWm9nsmRm98
HP 70 1983 70ELCT, 70TLCT Duka kwa Vipande 1983 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELCT, 70TLCT https://youtu.be/W3fomj72iks
HP 70 1984 70ELCR, 70TLCR Duka kwa Vipande 1984 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELCR, 70TLCR https://youtu.be/IB3MDXviCGU
HP 70 1985 70ELCO, 70ELCO Duka kwa Vipande 1985 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELCO, 70ELCO https://youtu.be/yvhMtcljgyw
HP 70 1986 70ELCD, 70TLCD Duka kwa Vipande 1986 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELCD, 70TLCD https://youtu.be/j-hNkqYaJHI
HP 70 1987 70ELCU, 70TLCU Duka kwa Vipande 1987 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELCU, 70TLCU https://youtu.be/RUg9zghQbtI
HP 70 1988 70ELCC, 70TLCC Duka kwa Vipande 1988 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELCC, 70TLCC https://youtu.be/hACQO1apCpM
HP 70 1989 70ELCE, 70TLCE Duka kwa Vipande 1989 Johnson Evinrude 70 HP Model 70ELCE, 70TLCE https://youtu.be/J903NuMmnE0
HP 70 1990 70ELES, 70TLES, 70TXES Duka kwa Vipande 1990 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELES, 70TLES, 70TXES https://youtu.be/BEDIM0SVw1I
HP 70 1991 70ELEI, 70TLEI, 70TXEI, 70TTLEI Duka kwa Vipande 1991 Johnson Evinrude 70 HP Model 70ELEI, 70TLEI, 70TXEI, 70TTLEI https://youtu.be/ITLLp_6gQG8
HP 70 1992 70ELEN, 70TLEN, 70TXEN, 70TTLEN Duka kwa Vipande 1992 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELEN, 70TLEN, 70TXEN, 70TTLEN https://youtu.be/SpT-mVNcttA
HP 70 1993 70ELET, 70TLET, 70TXET, 70TTLET Duka kwa Vipande 1993 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELET, 70TLET, 70TXET, 70TTLET https://youtu.be/EqsHGhV_dgE
HP 70 1994 70ELER, 70TLER, 70TXER, 70TTLER Duka kwa Vipande 1994 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELER, 70TLER, 70TXER, 70TTLER https://youtu.be/uKh8tt2Ujas
HP 70 1995 70ELEO, 70JLEO, 70TLEO, 70TXEO, 70TTLEO Duka kwa Vipande 1995 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELEO, 70JLEO, 70TLEO, 70TXEO, 70TTLEO https://youtu.be/xjFBYlMM6fY
HP 70 1996 Uliopita, 70TLED, 70TXED Duka kwa Vipande 1996 Evinrude Johnson 70 HP Mfano 70ELED, 70TLED, 70TXED https://youtu.be/mJ4lmw1ESpU
HP 70 1997 70ELEU, 70TLEU, 70TXEU Duka kwa Vipande 1997 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELEU, 70TLEU, 70TXEU https://youtu.be/u1loamDlX6U
HP 70 1998 70ELEC, 70EPLEC, 70FTLEC, 70JLEC, 70TLEC Duka kwa Vipande 1998 Evinrude Johnson 70 HP Model 70ELEC, 70EPLEC, 70FTLEC, 70JLEC, 70TLEC https://youtu.be/yZLx_OXDlEU
HP 70 1999 70EPLEE, 70PL4EE, 70PLEE Duka kwa Vipande 1999 Evinrude Johnson 70 HP Model 70EPLEE, 70PL4EE, 70PLEE https://youtu.be/uhVPJPGx9L4
           
HP 75 1980 75BERCS, 75ERCS, 75ERLCS, 75TRLCS Duka kwa Vipande 1980 Evinrude Johnson 75 HP Model 75BERCS, 75ERCS, 75ERLCS, 75TRLCS https://youtu.be/oQ2bSfnINXA
HP 75 1981 75ERCI, 75ERLCI, 75TRLCI Duka kwa Vipande 1980 Evinrude Johnson 75 HP Model 75BERCS, 75ERCS, 75ERLCS, 75TRLCS https://youtu.be/oQ2bSfnINXA
HP 75 1982 75ERCN, 75ERLCN, 75TRLCN Duka kwa Vipande 1982 Evinrude Johnson 75 HP Model 75ERCN, 75 ERLCN, 75 TRLCN https://youtu.be/Sxoi9Xmoc7o
HP 75 1983 75ECT, 75ELCT, 75ERCT, 75ERLCT, 75TLCT, 75TRLCT Duka kwa Vipande 1983 Evinrude Johnson 75 HP Model 75ECT, 75ELCT, 75ERCT, 75ERLCT, 75TLCT, 75TRLCT https://youtu.be/lJz_r_Rx9m8
HP 75 1984 75ECR, 75ELCR, 75TLCR Duka kwa Vipande 1984 Evinrude Johnson 75 HP Model 75ECR, 75ELCR, 75TLCR https://youtu.be/RrvWv0ey-Iw
HP 75 1985 75ECO, 75ELCO, 75TLCO Duka kwa Vipande 1985 Evinrude Johnson 75 HP Model 75ECO, 75ELCO, 75TLCO https://youtu.be/7pkoSOwqX9w
HP 75 1986 75ECD Duka kwa Vipande 1985 Evinrude Johnson 75 HP Model 75ECO, 75ELCO, 75TLCO https://youtu.be/7pkoSOwqX9w
HP 75 1987 75ECU Duka kwa Vipande 1985 Evinrude Johnson 75 HP Model 75ECO, 75ELCO, 75TLCO https://youtu.be/7pkoSOwqX9w
HP 75 1988 75ECC Duka kwa Vipande 1988 Evinrude Johnson 75 HP Model 75ECC https://youtu.be/7pkoSOwqX9w

 

.

Mandhari na Danetsoft na Danang Probo Sayekti ulitokana na Maksimer